Image for post
Image for post

Vi vill våra studerande på ska ha möjlighet lära sig allt, även ta och redigera drönarvideos. Därmed ännu en drönare till våra Content Managers. ⁣

Enligt §9 i lag om yrkeshögskolan ska ”lärverktyg som används i utbildningen […] tillhandahållas utan kostnad för de studerande” därför finns alla verktyg kostnadsfritt för våra studerande.⁣⁣

Därför har våra studerande tillgång till ny och spännande hårdvara, från iPhone 11 Pro, Samsung S20, Galaxy Fold och Z Flip via professionella drönare med Hasselbladkamera plus professionell utrustning för ljud- och video till mjukvara som egna licenser för Adobe CC, egen avancerad webbplats och tillgång till olika former av fördjupningskurser. Apputvecklarna får givetvis även utvecklar- och försäljningslicenser från Apple och Google.⁣

Allt för den som vill kunna och inte bara veta.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store