Image for post
Image for post

Den lilla fristående sökmotorn DuckDuckGo byter till Apple Maps för bättre integritetsskydd i sökresultat.

https://spreadprivacy.com/duckduckgo-apple-mapkit-js/

MapKit JS öppnar upp för alla att börja använda Apple Maps i stället för ni-vet-vad. 250.000 visningar per dygn gratis.

https://developer.apple.com/maps/mapkitjs/

Samtidigt öppnar Apple upp sin FoundationDB som driver iCloud och CloudKIT.

https://github.com/apple/foundationdb

Mer kommer…

#services #services #services

— -

https://nu.nu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store