Per T Ohlsson avslutar magnifikt Jan Schermans TV-serie “Länge Leve Demokratin”:

”Vi ska komma ihåg att det som gör demokratin så oerhört djupt mänsklig och därmed gör den oöverträffad, framför allt i sin mänsklighet, det är att demokratin är som vi människor: Den är inte perfekt.

Gud nåde oss den dagen vi tror att vi har hittat det perfekta systemet för politiskt beslutsfattande! Historien visar att föreställningen om det perfekta samhällssystemet är havande med den groteska idén om den perfekta människan.

Och det spåret leder rakt till Gulag eller Auschwitz.”

https://www.svtplay.se/video/17480402/lange-leve-demokratin/lange-leve-demokratin-den-nya-makten-sasong-1-den-nya-makten

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store