Image for post
Image for post

Tillhör du de som laddat upp en massa bilder på Flickr i tron om att du kunde ha dem där för evigt, gratis? Att Flickr skulle hålla sina löften om 1 TB gratis lagringsutrymme?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store