Rapport: Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens?

https://www.swedsoft.se/2020/03/31/rapport-hur-kan-sverige-bli-varldsledande-pa-digital-spetskompetens/
https://www.swedsoft.se/2020/03/31/rapport-hur-kan-sverige-bli-varldsledande-pa-digital-spetskompetens/

Rapporten är ett av Swedsofts inspel till Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetets regeringsuppdrag att .

Grunden till rapporten kommer från Samling av mjukvarusverige 2020, den årliga träff och workshop som Swedsoft arrangerar med inbjudna beslutsfattare från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Rapporten är framtagen av Gabriel Modéus, Richard Bunk, Linda Örtlund, Patrik Sandgren, Thorsteinn Rögnvaldsson, Claes Magnusson, Diana Unander och Erik-Wilhelm Graef Behm efter en öppen process för medlemmar och deltagare på Samling av mjukvarusverige. Dessutom har många från näringsliv, akademi och offentlig sektor, valt att ställa sig bakom rapporten med sina namn.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här https://www.swedsoft.se/2020/03/31/rapport-hur-kan-sverige-bli-varldsledande-pa-digital-spetskompetens/

- — -

Swedsoft är en oberoende och ideell förening som arbetar för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Malmö Yrkeshögskola är medlem i Swedsoft tillsammans med Ericsson, SAAB, Scania, SKF, Volvo och många andra ledande företag samt akademi.

För mer information om Swedsoft, gå till https://swedsoft.se

- — -

https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/rapport-hur-kan-sverige-bli-varldsledande-pa-digital-spetskompetens/​​​​​​​

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store