Image for post
Image for post

Den första demonstrationen i Europa av Segway Roboscooter T60 görs av Tony Ho, vice VD på Segway/Ninebot.

T60 har tre hjul, står stadigt utan stöd (trillar inte) och den är självkörande. Idag klarar den köra, undvika hinder och andra trafikanter och gående, parkera och ladda sig själv. Dessa scooters kan också omgruppera sig till ställen med större efterfrågan. I framtiden kommer även igenkänning av trafikljus, övergångsställen och möjligheten att automatiskt få en scooter framkörd till där man befinner sig.

Fantastisk utveckling men också något att fundera över när alla dessa enheter även innehåller kamera och när de kan styras till olika områden och sända live video likt mobila övervakningskameror över hela städer. Sedan 2015 äger kinesiska Ninebot även Segway och har en mycket stor marknadsandel när det gäller elscooters vilket blir många potentiella ögon i våra städer.

Det enda som fattas för att gå full Robocop med patrullerande ordningsrobotar är att Ninebot köper Boston Dynamics som idag ägs av japanska Softbank…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store