Nu får några av våra studerande i Content Producer och Content Manager möjlighet till ännu mer höjd i sitt innehåll. Malmö Yrkeshögskola är en av de första skolorna med DJIs nya Mavic Air för rent fantastiska foton och filmer.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store