Image for post
Image for post

Låt oss utnyttja tekniken för att skapa så mycket sociala kontakter som möjligt!

Ett beslut av Regeringen den 17 mars innebar att våra utbildningar ska bedrivas på distans. Myndigheten för yrkeshögskolan skrev att man utgår från att

Malmö Yrkeshögskola gjorde så, men är inte riktigt med på myndighetens formulering om ett upplägg ”som innebär så få sociala kontakter som möjligt”.

, säger utbildningsledare Marie Bjelksäter.

Därför har Malmö Yrkeshögskola utrustat även våra studerande med egna kraftfulla licenser för videokonferenser. Detta möjliggör för de studerande att hålla obegränsad kontakt med varann, med arbetsliv och samhälle vid sidan om det schemalagda skolarbetet.

Och givetvis digitala afterworks, distansfester efter avslutade presentationer och andra verkligt sociala kontakter.

slår Marie Bjelksäter fast.

Den som vill ha social och digital kontakt med våra fantastiska studerande inför kommande praktik (LIA), hör av er till LIA@my.se så skickar vi ut till våra studerande.

Vill du också plugga på Malmö Yrkeshögskola? Just nu kan du som gillar teknik söka till Programmerare iPhone och Android och du som gillar affärer söka till e-handel för fysiska butiker. Läs mer på http://my.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store