Image for post
Image for post

Jag varnar än en gång för de tre systemfel som stoppar utveckling av nya affärer, multikompetens och det livslånga lärandet. Hoppas att politiker och generaldirektörer nån gång ska förstå och reagera — innan det är för sent.

Från Dagens Industri / Kvalitetssäkring 2019–09–27:

Sverige halkar efter

Sverige halkar efter i nya affärer som den snabba teknikutvecklingen medför. 65% av de nya plattformsföretagen finns i USA och 30% i Asien. Då återstår 3% till Europa följt av 2% i Afrika enligt tyska Netzökonom.

Image for post
Image for post

Kunskap och vilja finns, men tre systemfel hindrar utbildning och utveckling av nya affärer, multikompetens och det livslånga lärandet.

1. Vi måste se framåt. Myndigheter använder förlegad statistik 5–8 år bakåt när vi borde se 3–5 år framåt vilka kunskaper som kommer behövas i arbetslivet. Att ligga tolv år efter är förödande när digitaliseringen slår igenom överallt.

2. Vi måste se brett. Sluta med yrkesklassificeringar och skråtänkande. Sluta reservera teknikkunskaper för tekniker utan låt alla inom skola, hälsa- och sjukvård, försäljning, media och andra branscher få ta del av de nya kunskaper och möjligheter som följer med den snabba teknikutvecklingen.

Det är dessutom djupt orättvist att exkludera tre stora kvinnobranscher från att få ta del av de teknikkunskaper som vänder upp och ned på deras egna yrken och vardag.

3. Vi måste se rätt. Lyssna till kött och blod, företagare och konsumenter som tar upp sin egna plånbok och betalar. Låt goda affärer styra utvecklingen, inte stödsystemens tjänstemän. Våga fatta rådiga beslut.

Vi behöver komma ner från läktaren och ge oss in i verkstaden.

Claes Magnusson
Malmö Yrkeshögskola

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store