Tack och hej, kära IKEA-katalog

Image for post
Image for post

Jag är glad och stolt över att ha fått vara i alla fall en liten del av utvecklingen av denna fantastiska trycksak.

För övergången från ett tyskt färglayoutsystem till Mac utvecklade MacMeckarna en XTension för Quark Xpress som gjorde att katalogen kunde börja produceras med desktop publishing.

Vi utbildade många medarbetare på IKEA, konverterade en del viktiga typsnitt mellan de båda systemen och på många andra sätt hjälpte till med vår kunskap.

Det var en fantastisk tid med Inter IKEA — kul, lärorikt och spännande i Älmhult, Humlebæck och Waterloo.

- — -

https://newsroom.inter.ikea.com/News/after-70-successful-years--ikea-is-turning-the-page/s/b616433b-0afe-4378-8f3f-a688580dd617

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store