Tele2 och Telia inleder 5G

Image for post
Image for post

Tele2 smygstartade någon dag innan Telia, men även Telenor och Tre säger att de är på gång. Utbyggnaderna beräknas vara klara kring 2023.

Den femte generationens mobilnät, 5G, kommer ge högre kapacitet i näten vilket inte enbart ger högre hastighet och mindre lagg, utan ger oss möjlighet koppla upp allt fler enheter när, var och hur som helst. Och på sikt kommer kostnaderna för uppkoppling sjunka ytterligare.

konstaterar Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Studerande vid Malmö Yrkeshögskola har redan tillgång till flera mobiler som hanterar 5G, däribland Samsung Galaxy S20 5G. Det stora genombrottet väntas dock komma när Apple släpper iPhone med stöd för 5G, vilket kan ske redan i september.

För dig som är intresserad av de nya tekniska och affärsmässiga möjligheterna med 5G, sök till vår yrkeshögskoleutbildning Programmerare iPhone och Android som börjar i höst. Utbildningen är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfri och ger rätt till CSN.

Läs mer på https://my.se/programmerare-iphone-och-android/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store