Image for post
Image for post

Våra utbildningar ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring.

Ytterligare 35 välkomstpaket skickade till distansstuderande, denna gång till de som studerar med alla de nya möjligheter som den digitala transformationen innebär för besöksnäringen.

Som alltid i utbildningar hos ingår kurslitteratur. I detta fall fanns ingen, så tillsammans med experten Urban Laurin tryckte Malmö Yrkeshögskola upp egen kurslitteratur, specifikt för våra studerande.

– Tryckt? På papper? Ja, eftersom det är en tjock handbok som ska fyllas med understrykningar, gula notislappar och mängder med kommentarer, konstaterar Pontus Österlin, lärare på Malmö Yrkeshögskola. Och dessutom används deras skärmar för att bygga lösningar för nya tjänster och produkter — samt Zoom.

Läs mer om utbildningen på och du som vill komma i kontakt med våra duktiga studerande för jobb eller uppdrag, maila info@my.se så skickar vi ut i klassen.

Malmö yrkeshögskola har ansökt om att få starta fler utbildningar inom Digital Turism, något som Myndigheten för yrkeshögskolan kommer ge besked om i januari.

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan säger i § 6 att ”Utbildningen ska […] präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring”. Därför satsar Malmö Yrkeshögskola även på teori genom kurslitteratur, extra kursmoment genom Linkedin Learning, internationell bevakning av forskning och statistik inom området samt ett eget litet digitalt skolbibliotek. Givetvis utan kostnad för de studerande. Learn or Die!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store