Tidens tecken: Förstärkt verklighet på vinflaskor.

Förstärkt verklighet (AR, augmented reality) även på vinflaskor. Eftersom alla, precis alla, har med sin mobil överallt, precis överallt, kommer vi få uppleva allt fler sätt presentera information, nyheter, kunskap och reklam i allt fler situationer.

Självklara kunskaper på Malmö Yrkeshögskola, både inom contentproduktion och med ny precisionskameramätning (time-of-flight) inom apputveckling för än mer exakta och överraskande presentationer, funktioner, lärande och reklambudskap.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store