Två nya kannibaler på Malmö Yrkeshögskola

Image for post
Image for post

Nya iPad Air med fantastisk skärm och magiska prestanda.

Kannibalisering syftar på när en ny produkt äter marknadsandelar av en befintlig produkt från samma tillverkare. Detta är något som aldrig brukar hindra Apple som till och med hårdhänt kan få för sig lägga ner befintliga och populära produkter för att kunna lansera nya.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store