Tyvärr inga extra starter för Programmerare iPhone och Android

Var tredje utbildning gick till Stockholm.

Image for post
Image for post

I denna extra omgång gick mer än var tredje extra utbildning till Stockholm.

–Det är ett ställningstagande från Myndigheten för yrkeshögskolan som tyvärr ökar det riktiga arbetslivets utmaningar kring den allt snabbare digitaliseringen och oron att gå miste om nya affärsmöjligheter när man får svårt rekrytera medarbetare med de nya kunskaperna.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store