Vackrare appar på kortare tid!

Image for post
Image for post

Google och JetBrains har nu släppt en alpha-version av Jetpack Compose, ett långt smidigare och modernare sätt bygga UI för Android.

Tillsammans med Kotlin innebär detta att de flesta band nu är klippta mot ursprungliga Android och Java/XML.

Redan förra sommaren lanserade Apple Swift UI som på motsvarande sätt underlättar framtagning av vackra och funktionella gränssnitt för alla olika Apple-enheter.

– Genom den snabba utvecklingen blir det allt mer möjligt och framför allt troligt att den mobila utvecklingen kan smälta ihop i framtiden, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola. Både Jetpack Compose och Swift UI möjliggör samtidig utveckling för en mängd olika enheter — baserade på en myriad olika Android-enheter respektive iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS och snart även macOS — vilket gör det möjligt att gå över gränsen utan att behöva begränsa sig till minsta gemensamma funktionalitet.

Mer information finns på länkarna nedan.

https://android-developers.googleblog.com/2020/08/announcing-jetpack-compose-alpha.html

https://developer.android.com/jetpack/compose

https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/malmo-yrkeshogskola-forst-med-utbildning-i-swift-ui/

För mer information om utbildningen Affärsdriven Android-utvecklare, gå till http://my.se/kotlin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store