Image for post
Image for post

Vad är det din mobil INTE vet om dig?

Grunnar på om inte mobilen snart kan rösta åt oss och faktiskt göra det mer exakt än om vi själva gjort det.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store