Vi behöver en ny utbildningsform.

Fler och fler reagerar.

Själv har jag resignerat. Det går inte, jag lyckas inte. Jag har arbetat för nya utbildningar i ny teknik och nya affärsmöjligheter i mer än tio år, men… Äsch, ni vet.

Här konstaterar Consid samma sak som vi noterade redan förra året. IT-utbildningar beviljas inte, däremot lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske.

Det är säkerligen bra utbildningar allihopa, men inget som stämmer överens med Sveriges digitaliseringssträvanden.

För Skånes och Malmös del är det ännu mer påtagligt. Fler utbildningar inom våra områden som beviljas i Solna — än i hela Skåne.

Jag går ett steg längre. Jag tror vi behöver en ny utbildningsform för det vi kallar för tillväxtutbildningar. Vi behöver bli bättre i att tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

Då måste vi våga se framåt och fatta rådiga beslut, inte förlita oss på förlegad statistik över vad som förr har behövts och inte heller låta branschorganisationer och olika myndigheter skydda de gamla kunskaperna.

Image for post
Image for post

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.746450/tilldelning-yh-utbildningar-it-branschen

”Tilldelningen av YH-utbildningar är ett slag i ansiktet mot it-branschen”

Det råder akut kompetensbrist inom IT-branschen. Trots det beviljades bara 18 procent av YH-utbildningarna inom it. Det sätter käppar i hjulet för Sveriges digitaliseringssträvanden, skriver Nathalie Besèr och Peter Hellgren på Consid

Det står nu klart att Myndigheten för yrkeshögskolan bara beviljade 63 av de 299 ansökningar som kom in som erbjöd it-utbildning. Det är förbluffande låga 21 procent. Samtidigt beviljades 63 procent av utbildningarna inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske. Det är anmärkningsvärt med tanke på att Sverige står inför en akut kompetenskris inom it-branschen. Det är också häpnadsväckande med tanke på att regeringen har som mål att Sverige ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Enligt IT & Telekomföretagen kommer det att fattas 70 000 it-experter inom två år. Det kommer inte bara påverka it-företagens möjligheter att leverera, det kommer också att påverka den svenska ekonomin negativt. Enligt Stockholms Handelskammare leder kompetensbristen till 34 miljarder kronor i utebliven ekonomisk tillväxt på årsbasis. Men digitaliseringen spelar en mycket större roll än bara ekonomisk tillväxt eller IT-företagens leveranssäkerhet. Sveriges konkurrenskraft och möjlighet att ställa om till ett klimatsmart samhälle, samt att erbjuda en god välfärd förutsätter en digital sektor i världsklass. För att kunna återhämta samhället efter coronapandemin anses också digitaliseringen kunna bidra till stor del. Enligt OECD är Sverige sämst av EU-länderna vad gäller digitalisering av offentlig sektor. Det är allvarligt och det rimmar mycket illa med den svenska självbilden.

Sverige behöver mängder av talanger och personer med digital spetskompetens. I budgeten för 2021 satsar regeringen 11 miljarder kronor på åtgärder för jobb och omställning, bland annat genom fler platser på yrkeshögskolan, korta kurser för yrkesverksamma samt stöd till arbetsgivare för kompetenssatsningar vid korttidsarbete. Dock saknas specifika satsningar på digital kompetens.

Samtidigt visar en undersökning som Sifo gjort att en miljon svenskar kan tänka sig att jobba med it-relaterade områden och att hälften av dem kan tänka sig att vidareutbilda sig för detta. YH-utbildningarna är utomordentliga för att snabbt tillgodose marknadens behov av kompetens och att samtidigt minska arbetslösheten.

Varför prioriteras då it-utbildningarna ned? Varför väljer Myndigheten för yrkeshögskolan att satsa på utbildningar inom lantbruk, journalistik och tillverkning? Det är ofattbart.

Nathalie Besèr, kommunikationschef på Consid, (som fick fyra ansökningar om it-utbildning nekade)

Peter Hellgren, vd på Consid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store