Image for post
Image for post
Bild från världens första ledningsgruppsmöte utsänt via Snapchat hösten 2016

Vi gratulerar riksdagsman och ledningsgruppsledamot Niels Paarup-Petersen!

Niels Paarup-Petersen är ny riksdagsledamot för Malmö och sedan många år ordförande och ledamot i Skånes Yrkeshögskola och Malmö Yrkeshögskola.

Niels har kämpat för nya yrkeshögskoleutbildningar kring mobila lösningar inom vård och hälsa, men även utbildningar inom Mobil Handel och Digital Turism för att kunna möjliggöra för hela Skåne att få tillgång till avancerad teknisk utbildning.

– Sverige behöver fler politiker som Niels. Som ser möjligheter i stället för bekymmer. Som ser framåt och inte bakåt. Och som ser ny teknik skapa helt nya verksamheter och nya jobb, menar Claes Magnusson.

Skånes Yrkeshögskola och Malmö Yrkeshögskola önskar Niels all lycka och framgång i sin nya roll som riksdagsledamot.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store