Image for post
Image for post

Malmö Yrkeshögskola tar emot södra Sveriges första , Samsungs vikbara mobil från Fredrik på Samsung.

– Det är viktigt att våra studerande har tillgång till alla nya verktyg och lär sig koda webb och appar för alla nya former av skärmar, säger Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson.

Enheter som Samsung Galaxy Fold och annan ledande teknik tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola och arbetslivet för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store