Image for post
Image for post
För dig som vill kunna och inte bara veta.

Vilken framtidsutbildning väljer du?

Godkänt av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfritt och med rätt till CSN. Content Manager och Programmering iPhone Android hålls på MINC i Malmö, Mobil Handel är en distansutbildning med sex träffar.

I Content Manager och Mobil Handel ingår Adobe CC, LYNDAs hela kursutbud samt webbhotell med egen domän. För Programmering iPhone Android ingår Apples utvecklarlicens för iOS samt försäljningsavtal för Google Play samt tillgång till LYNDAs hela kursutbud.

Sök senast 25 maj på http://my.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store